Uyuşturucu Ticareti Suçu Nedir?

Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu Nedir?

6545 sayılı Türk Ceza Kanunu’muzun (TCK) 188. maddesinde “uyuşturucu veya uyarı madde imal ve ticareti” suç olarak tanımlanmıştır. İlgili maddeye göre uyuşturucu veya uyarı maddelerin imal, ithal veya ihraç edilmesi; ülke içinde satılması, satışa arz edilmesi, başkalarına verilmesi, sevk edilmesi, nakledilmesi, depolanması, satın alınması, kabul edilmesi, bulundurulması suçtur. Uyuşturucu veya uyarıcı maddenin satın alınması, kabul edilmesi veya bulundurulması halinde Türk Ceza Kanunu’nun 188. maddesinde belirtilen “uyuşturucu veya uyarı madde imal ve ticareti” suçunun oluşması için bu hareketlerin ticari amaçla yapılması gerekmektedir. Bu hareketlerin ticari amaçla yapılmaması, kullanılmak üzere uyuşturucu veya uyarı madde satın alınması, kabul edilmesi veya bulundurulması halinde TCK’nun 188. maddesinde tanımlanan uyuşturucu madde ticareti suçu oluşmaz ve TCK’nun 191. maddesinde tanımlanan “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçu gündeme gelir.

Yargıtay Kararlarına Göre Uyuşturucu Suçu Oluşturan Eylemler

İthal Etme – Uyuşturucu Ticareti Amacıyla Bulundurma Arasındaki Fark

“Emniyet görevlilerince, sanık …’ün birkaç gün önce batı illerinden temin etmiş olduğu yüklü miktardaki uyuşturucu maddeyi satmak için müşteri aradığı bilgisinin alınması üzerine sanığın ikametinde yapılan aramada 2.441,20 gram uyuşturucu maddenin ele geçirildiği olayda, tanık ….’in beyanının kesin bir bilgiyi içermediği ve suça konu uyuşturucu maddenin nereden temin edildiğinin henüz tam olarak bilinmediği aşamada, uyuşturucu maddeyi Hollanda’dan getirdiğini beyan ederek ithal suçunu ortaya çıkaran sanığa, TCK’nın 192/1.maddesi uyarınca “uyuşturucu madde ithal etme” suçundan ceza verilemeyeceği, sanığın eyleminin “ticari amaçla uyuşturucu madde bulundurma” suçunu oluşturduğu gözetilmeden TCK’nın 188/3.maddesi yerine TCK’nın 188/1.maddesi gereğince mahkumiyet kararı verilmesi, Kanuna aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazı ile duruşmadaki sözlü savunması bu nedenle yerinde olduğundan, CMUK’nın 321. maddesi gereğince hükmün BOZULMASINA;” Yargıtay 20. Ceza Dairesi E. 2016/2058, K. 2016/5362

İthal Etme Suçu Nasıl Oluşur?

Uyuşturucu madde ithal etme suçunun uyuşturucu maddenin ülke sınırlarından girmesiyle tamamlanacağı gözetilmeden, suçun teşebbüs aşamasında kaldığı gerekçesiyle sanığın cezasından TCK’nın 35. maddesi uyarınca indirim yapılması, Yasaya aykırı, sanığın, sanık müdafiinin ve Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan, hükmün BOZULMASINA,” Yargıtay 10. Ceza Dairesi E. 2015/2117, K. 2018/3111

Uyuşturucu Suçu
İthal Etme – Nakletme Arasındaki Fark

“Olay tutanağı içeriğine, pasaport ve bilet kayıtlarına, dosyadaki diğer belge ve bilgilere göre; sanığın, 02/05/2015 tarihinde … ülkesi … kentinden gelen ve 21:39 ‘da …… Havalimanına inen uçak içinde bulunduğu, buradan … / …’ya 23:10’da hareket eden uçağa ait gidiş bileti olduğu halde, anılan Sao Paolo’dan gelen uçak içerisinde rahatsızlanarak bir kısmı el bagajında bulunan ve bir kısmı da sonrasında hastanede sindirim sisteminde kapsül şeklinde belirlenen, suç konusu uyuşturucu maddeler ile yakalandığı, yakalanan uyuşturucu maddeleri Türkiye’de bırakacağına veya başkasına vereceğine ilişkin yeterli delil bulunmadığı, transit geçiş niteliğindeki eyleminin ithal değil, uyuşturucu madde nakletme suçunu oluşturduğu gözetilmeden; 5237 sayılı TCK’nun 188/3. maddesi uyarınca cezalandırılması gerektiği halde, ithal suçundan aynı Kanun’un 188/1. maddesi uyarınca hüküm kurulması, Kanuna aykırı, sanık müdafilerinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükmün BOZULMASINA,” Yargıtay 20. Ceza Dairesi E. 2016/961, K. 2016/5310

İthal Etme – Uyuşturucu Ticareti Amacıyla Bulundurma Arasındaki Fark

“Suç konusu uyuşturucu maddenin …’dan ithal edildiğine ilişkin hiçbir bilgi ve delil bulunmadığı aşamada, sanığın kendi beyanı ile “uyuşturucu madde ithal etme” suçunu ortaya çıkardığı anlaşılmakla; hakkında TCK’nın 192/1. fıkrası uyarınca “uyuşturucu madde ithal etme” suçundan ceza verilemeyeceği, ancak eylemin “ticari amaçla uyuşturucu madde bulundurma” suçunu oluşturacağı gözetilmeden, sanık hakkında TCK’nın 188. maddesinin 3. fıkrası uyarınca hüküm kurulması yerine, yazılı şekilde TCK’nın 188/1. maddesi uyarınca “uyuşturucu madde ithal etme” suçundan mahkûmiyet hükmü kurulması, Kanuna aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan hükmün BOZULMASINA,” Yargıtay 20. Ceza Dairesi E. 2016/1428, K. 2016/5156

İthal Etme – Uyuşturucu Ticareti Amacıyla Bulundurma Arasındaki Fark

“Suç konusu uyuşturucu maddenin ….’den ithal edildiğine ilişkin hiçbir bilgi ve delil bulunmadığı aşamada, sanığın kendi beyanı ile “uyuşturucu madde ithal etme” suçunu ortaya çıkardığı anlaşılmakla; hakkında TCK’nın 192/1. fıkrası uyarınca “uyuşturucu madde ithal etme” suçundan ceza verilemeyeceği, ancak eylemin “ticari amaçla uyuşturucu madde bulundurma” suçunu oluşturacağı gözetilmeden, sanık hakkında TCK’nın 188. maddesinin 3. fıkrası uyarınca hüküm kurulması yerine, yazılı şekilde TCK’nın 188/1. maddesi uyarınca “uyuşturucu madde ithal etme” suçundan mahkûmiyet hükmü kurulması, Kanuna aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan hükmün BOZULMASINA,” Yargıtay 20. Ceza Dairesi E. 2016/1703, K. 2016/3919

İhraç – Nakletme Suçları

“Sanık tarafından Kanada’ya gönderilmek üzere kargoya verilen suç konusu … sakızının havalanında kargo şirketine ait depoda kolluk görevlileri tarafından yapılan kontrolde ele geçirildiği, bu haliyle sanığın eyleminin biri ihraca teşebbüs, diğeri tamamlanmış nakletme olmak üzere iki ayrı suçu oluşturduğu; TCK’nın 44. maddesi gereğince, tamamlanmış nakletme suçu için belirlenen sonuç ile ihraca teşebbüs suçundan yapılacak uygulama belirlenerek sonucun karşılaştırılması ve daha ağır sonuç doğuran suç esas alınarak hüküm kurulması gerekirken, belirtilen nitelikte somutlaştırma ve karşılaştırma yapılmadan “uyuşturucu madde ihraç etme” suçundan hüküm kurulması, Kanuna aykırı, Cumhuriyet savcısı ve sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükmün BOZULMASINA,” Yargıtay 10. Ceza Dairesi E. 2014/7969, K. 2015/111

İthal Etme – Nakletme Arasındaki Fark

“Suç konusu eroinin İran’dan getirildiğine dair kesin delil olmadığı, sanığın içinde bulunduğu otobüsün şoförü … …’nın otobüsün Tahran saatine göre Tahran’dan 08.03.2016 günü saat 12.00 sıraları hareket ettiğini belirtmesi ve yakalamaya kadar geçen sürenin uzunluğu dikkate alındığında suça konu eroinin Türkiye sınırları içerisinde alınmış olma ihtimalinin bulunması karşısında sanığın sabit olan eyleminin TCK’nın 188/3 ve 188/4-a maddelerinde öngörülen uyuşturucu madde nakletme suçunu oluşturacağı gözetilmeden, uyuşturucu madde ithal etme suçundan hüküm kurulması, Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları ve duruşmadaki savunması bu nedenle yerinde olduğundan, re’sen de temyize tabi olan hükmün BOZULMASINA,” Yargıtay 10. Ceza Dairesi E. 2018/114, K. 2018/4497

Satma – Satışa Arzetme Arasındaki Fark

“Kolluk görevlisinin gerçek iradesinin uyuşturucu madde satın alma değil, suç delilini elde etme olduğundan, somut olaylarda “uyuşturucu madde satma”nın gerçekleşmediği; böylece sanıkların hareketlerinin bütünüyle “uyuşturucu maddeyi satışa arzetme” suçunu oluşturduğu gözetilmeden, birden fazla uyuşturucu madde sattıkları kabul edilerek sanıklar hakkında zincirleme suçla ilgili TCK’nın 43. maddesinin uygulanması,” Yargıtay 10. Ceza Dairesi E. 2017/507, K. 2018/2316

Kullanma – Uyuşturucu Ticareti Arasındaki Fark

“Dosya kapsamına göre; suç konusu uyuşturucu maddenin miktarı dikkate alınarak sanığın ele geçen uyuşturucu maddeyi kullanma dışında bir amaçla bulundurduğuna ilişkin mahkûmiyetine yeterli ve kesin delil bulunmadığı gözetilerek, sanık hakkında “kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma” yerine “uyuşturucu madde ticareti” suçundan hüküm kurulması, Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükmün BOZULMASINA,” Yargıtay 10. Ceza Dairesi E. 2018/60, K. 2018/3139

Uyuşturucu Ticareti Suçu

“Sanığın kendisinin kullandığı ve hakkında mahkûmiyet hükmü kurulan sanık …’in de içinde bulunduğu araçtan tanık …’a uyuşturucu satışı yapıldığı ve suça konu uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği, sanığın hazırlık aşamasında verdiği beyanlarda suça konu jelatine sarılı içerisinde ne olduğunu bilmediği maddeyi tanığa verdiğini kabul ettiği, olaya ilişkin düzenlenen 25/09/2011 tarihli tutanağın içeriği, tutanağı düzenleyen kolluk görevlilerinin beyanları, sanıkların savunmaları, tanık …’ın beyanları karşısında; sanığın diğer sanık … ile fikir ve eylem birliği içinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı anlaşıldığından eyleminin TCK’nın 188/3. maddesinde düzenlenen uyuşturucu madde ticareti yapma suçu oluşturduğu gözetilmeden yazılı gerekçe ile beraatine karar verilmesi,
Kanuna aykırı, Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükmün BOZULMASINA,” Yargıtay 20. Ceza Dairesi E. 2015/9506, K. 2018/573

Uyuşturucu Ticareti Amacıyla Satın Alma – İthal Etme Arasındaki Fark

“Sanığın, suç konusu kokaini ithal ettiğine ya da ithal suçuna iştirak ettiğine ilişkin, kuşkuyu aşan yeterli ve kesin delil bulunmadığı; sabit olan fiilinin, Türkiye’ye getirilmesinden sonra kokaini satın almaya kalkışmaktan ibaret olduğu dikkate alınarak, sanık hakkında TCK’nın 188. maddesinin 3. fıkrasında düzenlenen ve teşebbüs aşamasında kalan “ticaret amacıyla uyuşturucu maddeyi satın alma” suçu yerine “uyuşturucu madde ithal etme” suçundan mahkûmiyet hükmü kurulması, Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan, hükmün BOZULMASINA,” Yargıtay 10. Ceza Dairesi E. 2014/8977, K. 2015/30879

Konu ile ilgili yargıtay kararlarına bu linkten ulaşabilirsiniz.