Kenevir Ekme Yargıtay Kararları

İzinsiz Kenevir Ekme Suçu Nedir?

İzinsiz kenevir ekme, her ne maksatla olursa olsun yasaktır. İzinsiz kenevir ekmenin cezası, 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunu’nda belirtilmiştir. Buna göre;

  • İzin belgesi almadan ya da izin belgesi almasına rağmen bilerek belgesinde belirtilen alandan fazla yerde veya izin belgesinde kayıtlı yerden başka yerde kenevir ekimi yapan kişi, elli günden az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır.
  • Esrar elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapan kişi dört yıldan on iki yıla kadar hapis ve beşyüz günden onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Münhasıran kendi kullanımı için ihtiyaç duyduğu esrarı elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapan kişi ise bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Yargıtay Kararları

Kenevir Miktarının Kişisel Kullanım Sınırı

Yargıtay 10. Ceza Dairesi
E. 2017/2447, K. 2018/4234

“Sanığın evinde, bahçesinde ve arazisinde yapılan aramada toplamda 524 kök kenevir ele geçirilmesi karşısında, suça konu maddelerle ilgili ekspertiz raporu da dikkate alınarak, sanığın bu kenevirleri münhasıran kendi kullanımı için ihtiyaç duyduğu esrarı elde etmek amacıyla ekmediği ve 2313 sayılı Yasanın 23/5-1. cümlesi uyarınca ceza verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi”

Yargıtay 10. Ceza Dairesi
E. 2017/2143, K. 2018/3704

“Sanığın bahçesinde dikili olarak ele geçirilen, toplam 67 kök kenevirden, olgunlaştığında elde edilecek esrarın, kişisel kullanımı için gerekli miktardan çok fazla olacağı, Dairemizin genel uygulamalarına göre, başka delil yoksa 20 köke kadar dikili kenevirin kişisel kullanım kapsamına değerlendirilebileceği bu nedenle sanığın eyleminin 6545 sayılı Kanun ile değişik 2313 sayılı Kanun’un 23/5. maddesinin 1. cümlesi kapsamında suç teşkil ettiği gözetilmeden aynı Kanun’un 23/5. maddesinin 2. cümlesine göre hüküm kurulması,”

Yargıtay 10. Ceza Dairesi
E. 2016/3102, K. 2018/3800

“Sanığın evinin bahçesinde olay tarihinde dikili olarak ele geçirilen 4 kök kenevirin miktarına bağlı olarak önemi, değeri ve oluşturduğu tehlikenin ağırlığı gözetildiğinde, alt sınırdan uzaklaşmayı gerektiren bir neden bulunmadığı halde, TCK’nın 3/1. maddesine aykırı olarak temel hapis cezasının fiille orantılı olmayacak şekilde alt sınırdan uzaklaşılarak 2 yıl olarak belirlenmesi,”

Yargıtay 10. Ceza Dairesi
E. 2018/60, K. 2018/3139

“Olay tutanağı, sanığın aşamalardaki savunmaları, dosya kapsamı ve dikili halde bulunan kenevir nazara alındığında eylemin 6545 sayılı Kanun ile değişik 2313 sayılı Kanun’un 23. maddesinin 5. fıkrasının 2. cümlesinde düzenlenen “münhasıran kendi kullanımı için ihtiyaç duyduğu esrarı elde etmek amacıyla kenevir  ekme” suçunu oluşturduğu gözetilmeden aynı maddenin aynı fıkrasının 1. cümlesinde düzenlenen esrar elde etmek amacıyla kenevir ekme suçundan mahkûmiyet hükmü kurulması”

Yargıtay 10. Ceza Dairesi
E. 2015/1644, K. 2018/2986

“Sanığın bahçesinde ekili vaziyette ele geçirilen boyları 50-250 cm arasında değişen 23 kök kenevir ile kurutulmaya bırakılmış 116 gr kenevir ve evde ele geçen esrar birlikte değerlendirildiğinde sanığın eyleminin 2313 sayılı Kanun’un 23/5. maddesinin 1. cümlesi kapsamında suç teşkil ettiği gözetilmeden aynı Kanun’un 23/5. maddesinin 2. cümlesine göre hüküm kurulması,”

İzinsiz Kenevir Ekme, Esrar Elde Etmek Amacıyla Kenevir Ekme ve Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu Arasındaki Farklar

Yargıtay 20. Ceza Dairesi
E. 2017/2957, K. 2017/4838

“Sanığın bahçesinde yapılan aramada 50-100 cm boylarında toplam 59 kök kenevir bitkisinin ekili vaziyette ele geçtiği, bunun dışında esrar elde etmek amacıyla sökülmüş, kopartılmış veya kurumaya bırakılmış kenevir bitkisi elde edilemediği, sanığın içtiğini söylediği maddenin ele geçmemesi nedeniyle uyuşturucu veya uyarıcı madde olarak kabul edilemeyeceği, dikili kenevirlerden koparıp kullandığına ilişkin delil olmadığı, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığının teknik yöntemlerle de belirlenmediği, sanığın, olayda ele geçirilen dikili vaziyetteki keneviri kullanmak için ektiğine ilişkin beyanının, “suçtan kurtulma yada daha az ceza alacağını sanma” amacına dayanmış olabileceği gözetilmeden; atılı suçu işlediğine ilişkin kuşku sınırlarını aşan kesin ve yeterli delil bulunmadığından sanığın atılı suçtan beraati yerine “mahkûmiyet” hükmü kurulması,”

Yargıtay 20. Ceza Dairesi
E. 2015/11841, K. 2017/3187

“Yapılan ihbar üzerine sanığın evinin bahçesinde yapılan aramada görevlilerce 3 saksı içerisinde toplam 7 kök kenevir bitkisinin ekili vaziyette ele geçtiği, bunun dışında esrar elde etmek amacıyla sökülmüş, kopartılmış veya kurumaya bırakılmış kenevir bitkisi elde edilemediği, sanığın uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığının teknik yöntemlerle de belirlenmediği, bu itibarla aşamalarda dikili halde ele geçen kenevirleri kullanmak için ektiğini beyan eden sanığın eyleminin izinsiz kenevir ekme suçunu oluşturduğu halde suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde “kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma” suçundan mahkûmiyetine karar verilmesi”

Yargıtay 20. Ceza Dairesi
E. 2015/9201, K. 2016/3573

“Olay tutanağı içeriği ile dosyadaki diğer delillere göre; sanığın ikametinin bahçesinde, dikili vaziyette 181 kök kenevir bitkisi ile evinde kenevir bitkisi tohumları bulunduğu, böylece atılı suçu işlediğinin sabit olduğu gözetilmeden, mahkûmiyeti yerine kenevirleri münhasıran esrar elde etmek amacıyla ektiğine dair yeterli delil bulunmadığı gerekçesine dayanılarak beraat kararı verilmesi, Kanuna aykırı, Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükmün BOZULMASINA, 08.06.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”

Yargıtay 20. Ceza Dairesi
E. 2016/869, K. 2016/2966

“Sanık … hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan kurulan hükme yönelik temyize gelince; Sanığın kenevir bitkisi ektiği ihbarı üzerine, olay tarihinde, sanığın kullanımındaki yaklaşık 50 dönümlük tarlada ekili ve dikili vaziyette 40.000 kök kenevir bitkisinin bulunduğu, bunun dışında sanığın evinde, eklentilerinde veya tarlasında esrar elde etmek amacıyla kurutulmuş ya da depolanmış herhangi bir maddeye rastlanmadığı ve sanığın suçu diğer sanık … ile doğrudan birlikte işlediğine dair de herhangi bir delilin bulunmadığı gözetildiğinde, üzerine atılı uyuşturucu madde ticareti suçunun unsurlarının olayda mevcut olmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine yazılı şekilde mahkumiyet hükmü kurulması,”

Yargıtay 9. Ceza Dairesi
E. 2016/452, K. 2016/3547

“Kenevir ekme suçundan kurulan hükme yönelik temyiz incelemesinde;
Ele geçen 171 kök kenevir bitkisinin sayısı itibariyle, sanığın, esrar elde etmek amacıyla kenevir ektiği ve 6545 sayılı Kanun öncesi yürürlükte bulunan 2313 sayılı Kanunun 23. maddesinin lehine olduğu belirlenerek yapılan incelemede, Yapılan yargılama sonunda aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda tartışılıp sanığın suçunun sübutu kabul, olay niteliğine ve kovuşturma sonuçlarına uygun şekilde vasfı tayin edilmiş, cezayı azaltıcı sebebin niteliği takdir kılınmış, incelenen dosyaya göre verilen hükümde bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık müdafiinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA,”

Konu ile ilgili yargıtay kararlarına bu linkten ulaşabilirsiniz.