İzinsiz Kenevir Ekme

Kenevir ekmek için izin belgesi alabilecek kişiler bulunmaktadır. Bir izin belgesi olmaksızın izinsiz kenevir ekme suçtur. Esrar elde etmek amacıyla kenevir ekmenin cezası ise daha ağırdır.

İzinsiz Kenevir Ekme Yasak Mıdır?

2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun’a (“Kanun”) göre; lif, tohum, sap ve benzeri amaçlarla kenevir ekimi, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı’nın iznine tabidir. Bakanlık, bu gibi amaçlarla kenevir ekimi yapılacak yerleri tespit, ilan ve üretimini kontrol eder.

Kanun’un 23. maddesine göre ise her ne maksatla olursa olsun izinsiz kenevir yetiştirmek yasaktır. İzinsiz yetiştirilen kenevir bitkisi, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı teşkilatında görevli ziraat mühendislerinin, bunların bulunmadığı yerlerde ziraat teknisyenlerinin vereceği rapor üzerine mahallin en büyük mülki amirinin emriyle zabıta tarafından imha edilir veya ettirilir.

İzinsiz Kenevir Ekmenin Cezası Nedir?

İzin belgesi almadan ya da izin belgesi almasına rağmen bilerek belgesinde belirtilen alandan fazla yerde veya izin belgesinde kayıtlı yerden başka yerde kenevir ekimi yapan kişi, elli günden az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır.

Esrar Elde Etmek Amacıyla Kenevir Ekme

Esrar elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapan kişi dört yıldan on iki yıla kadar hapis ve beşyüz günden onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Münhasıran kendi kullanımı için ihtiyaç duyduğu esrarı elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Yargıtay’a göre başka delil yoksa 20 köke kadar dikili kenevir, kişisel kullanım kapsamında değerlendirilebilir (Yargıtay 10. CD, E. 2017/2143, K. 2018/3704).

Bu kapsamda ekim yapma ibaresinden, tohumun toprağa ekilmesinden ürünün hasadına kadarki süreç anlaşılır. Ürün hasat edildikten sonra ve üründen, başkaca uyuşturucu veya uyarıcı madde elde edildikten sonra Türk Ceza Kanun’un 188. maddesinde tanımlanan uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu gündeme gelir.

İzinsiz kenevir ekmenin ne zaman esrar üretme amacı taşıdığı, esrar üretme amacı taşısa dahi bunun ne zaman kişisel kullanım kapsamında değerlendirildiğine ilişkin Yargıtay kararlarına ulaşmak için tıklayınız.