Ön Ödeme Nedir?

Ön Ödeme Nedir?

Kişinin ön ödemeyi kabul ederek; ödeme yapması halinde kişi hakkında dava açılmaz. Hangi suçların ön ödeme kapsamında olduğu Türk Ceza Kanunu’nda belirtilmiştir.

Ön Ödemeden Yararlanmanın Şartları Nedir?

Ön ödemeden yararlanmanın şartları kanunda belirtilmiştir. Buna göre;

 • Öncelikle ilgili suç uzlaştırmaya tabi olmamalıdır.
 • İlgili suçun yaptırımı yalnızca adli para cezası olmalıdır veya suça ilişkin kanunda öngörülen cezanın üst sınırı altı ayı geçmemelidir.

Ön ödeme aşağıdaki suçlar bakımından da uygulanır. Ancak kişi aşağıda sayılan suçlara ilişkin ön ödemeden yararlandıktan itibaren beş yıl içinde aşağıda sayılan suçlardan birini tekrar işlerse ön ödemeden tekrar yararlanamaz.

 • Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi,
 • Genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması,
 • Çevrenin taksirle kirletilmesi,
 • Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma,
 • Suçu bildirmeme,
 • 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 108 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan suç,
 • 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 74 üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan suç,
 • 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununun 32 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan suç,

Ön Ödemeye İlişkin Bedelin Belirlenmesi ve Ödenmesi Usulü

Ön Ödeme Miktarının Belirlenmesi

Ön ödeme miktarı aşağıdaki şekilde belirlenir.

 • Adlî para cezası maktu ise bu miktarı, değilse aşağı sınırını,
 • Hapis cezasının aşağı sınırının karşılığı olarak her gün için otuz Türk Lirası üzerinden bulunacak miktarı,
 • Hapis cezası ile birlikte adlî para cezası da öngörülmüş ise, hapis cezası için hapis cezasının aşağı sınırının karşılığı olarak her gün için otuz Türk Lirası üzerinden bulunacak miktar ile adlî para cezasının aşağı sınırını,

Kişi yukarıda belirtilen miktarlara ek olarak soruşturma giderlerini de öder. Ayrıca kişi ön ödemeye bağlı olarak kovuşturmaya yer olmadığına veya kamu davasının düşmesine karar verildiği tarihten itibaren beş yıl içinde ön ödemeye tabi bir suçu işleyen faile teklif edilecek miktar yarı oranında artırılır.

Ödeme Usulü

Kişi, Cumhuriyet Başsavcılığında yapılacak tebliğden itibaren on gün içerisinde ödemeyi yapmalıdır. Kişi, 10 gün içinde ödeme yapmak yerine bu miktarın birer ay ara ile üç eşit taksit hâlinde ödenmesini talep edebilir. Taksitlerin süresinde ödenmemesi hâlinde ön ödeme hükümsüz kalır ve soruşturmaya devam edilir.

Kişinin ödemeyi zamanında ve usulüne uygun yapması halinde ise kişi hakkında kamu davası açılmaz.

Ancak özel kanun hükümleri gereğince iş doğrudan mahkemeye intikal etmiş yani kişi hakkında kamu davası açılmış olabilir. Böyle bir durumda mahkeme tarafından kişiye bildirim yapılır. Bu bildirime istinaden kişi ön ödeme miktarı ile yargılama giderlerini ödediğinde kişi hakkında açılmış olan kamu davası düşer.