Adli Sicil Kaydı Sildirme Dilekçe Örneği

Adli sicil kaydı, kişi hakkındaki ceza ve güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgilerin muhafaza edildiği bir sistemdir. Adli sicil kaydınızı bu linkten sorgulayabilirsiniz. Belirli koşulların oluşması halinde, adli sicil kaydı sildirme dilekçesi ile adli sicilinizde yer alan bilgilerin silinmesini sağlayabilirsiniz.

Adli Sicil Kaydı Nedir?

Adli sicil kaydı, halk arasında sabıka kaydı olarak da ifade edilmektedir. Ceza ve güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgilerin adli sicil kaydı içerisinde yer alabilmesi için, kişi hakkında ceza ve güvenlik tedbiri kararı verilen mahkeme kararları kesinleşmiş olmalıdır. Kesinleşmeyen mahkeme kararlarına ilişkin bilgiler veya sonuçlanmamış davalara ilişkin bilgiler adli sicil kaydına kaydedilmez.

Adli Sicil Kaydı Sildirme Koşulları

İlgilinin ölümü halinde adli sicil kaydı tamamen silinir. Ancak aşağıdaki hallerde kişinin adli sicil kaydı silindikten sonra arşiv kaydına alınır:

  • Cezanın veya güvenlik tedbirinin infazının tamamlanması,
  • Ceza mahkûmiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme veya etkin pişmanlık,
  • Ceza zamanaşımının dolması,
  • Genel af,

Arşiv kaydındaki bilgilerin silinmesi için ise Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvurulması gerekmektedir.

Adli sicil kaydı sildirme dilekçesinin kabul edilerek, arşiv kaydındaki bilgilerin silinmesi için belirli koşulların gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Buna göre; Anayasanın 76. maddesi ile Türk Ceza Kanunu dışındaki kanunlarda bir hak yoksunluğuna neden olan mahkumiyetler bakımından kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren;

  • Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması koşuluyla on beş yıl geçmesi,
  • Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması koşulu aranmaksızın otuz yıl geçmesi,

gerekmektedir. Diğer mahkumiyetler bakımından ise arşiv kaydına alınma koşullarının oluşmasından itibaren beş yıl geçtikten sonra adli sicil kaydı sildirme dilekçesi verilebilir.

Adli Sicil Kaydı Sildirme Dilekçesi Örneği

T.C. ADALET BAKANLIĞI
ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE
ANKARA

İstemde Bulunan : (isim-soyad-kısa kimlik-adres bilgileri)

Konu : Adli Sicil Kaydının Silinmesi

Talep : Adli sicil kaydımda gözüken kayıtların, yasada öngörülen süreler geçtiğinden dolayı silinmesi talebimden ibarettir.

Açıklamalar :

Ekte sunduğum adli sicil kaydında da gözüktüğü üzere, tarafıma verilen tüm cezalar infaz edilmiştir ve adli sicil kaydının silinmesi için kanunda öngörülen yasal süreler de geçmiştir.

Resmi ve özel işlerimde sunmak durumunda kaldığım adli sicil kaydımda yer alan bu bilgiler, hem iş hayatımı hem de sosyal hayatımı olumsuz yönde etkilemektedir. İş ve sosyal hayatımın daha fazla olumsuz yönde etkilenmemesi için adli sicil kaydımın silinmesini talep ediyorum.

Sonuç ve İstem: Yukarıda açıkladığım nedenlerle, adli sicil kaydımda yer alan tüm kayıtların silinmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…..

EK-1: Cumhuriyet Başsavcılığı Sabıka Kaydı

EK-2: Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

İstemde Bulunan
(İsim-Soyad-İmza)

Yukarıdaki açıklamalar bilgi verme amaçlı olup, somut olaylara birebir uygulanabilir nitelikte olmayabilir. Dolayısıyla hukuki sorunlarınızla ilgili profesyonel hukuki danışmanlık hizmeti almanızı tavsiye ederiz.