Sayın Ziyaretçi, işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi ve ilgili mevzuatı uyarınca Atay Hukuk ve Danışmanlık tarafından usulüne uygun olarak işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla hazırlanmış ve dikkatinize sunulmuştur.

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun 10. maddesi ve ilgili mevzuatı kapsamında dava ve yasal süreç takibi, hukuki danışmanlık hizmetleri, avukatlık sözleşmesinin kurulması ve avukatlık sözleşmesinde belirtilen hizmetlerin ifası, hukuki hizmetlere ilişkin teklif sunulması, hukuki rapor hazırlanması ve sair hukuki hizmetlerin ifası, işe alım süreçlerinin yürütülmesi kapsamında sunulmuş ve/veya toplanmış olan kişisel verilerinizin (“Kişisel Veri(ler)”) işlenmesine ve bunlara ilişkin haklarınıza dair Atay Hukuk ve Danışmanlık’ın “Veri Sorumlusu” olarak;  aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Veri Sorumlusunun Kimliği

Atay Hukuk ve Danışmanlık’ın kurucusu Av. İzel Atay, 6698 sayılı KVKK ve ilgili mevzuatı kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatını haizdir. Veri Sorumlusuna, aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden iş günlerinde ve mesai saatleri içerisinde ulaşabilirsiniz.

Adres: Mithatpaşa Mah. Kaktüs Sok. No:1/1 Daire:11 Kemerburgaz Eyüpsultan/İstanbul
Telefon: 0 530 073 44 95
E-mail: info@atayhd.com

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı KVKK ve ilgili mevzuatı çerçevesinde aşağıdaki amaçlarla işlenebilmektedir.

 • Dava ve yasal süreçlerin takibi amacıyla,
 • Hukuki danışmanlık hizmetlerinin ifası amacıyla,
 • Avukatlık sözleşmesinin kurulması ve avukatlık sözleşmesinde belirtilen hizmetlerin ifası amacıyla,
 • Hukuki hizmetlere ilişkin tekliflerin sunulması amacıyla,
 • Hukuki rapor hazırlanması amacıyla,
 • İş başvurusu ve işe alım süreçlerinin işletilmesi amacıyla,
 • İnsan kaynakları stratejilerinin belirlenmesi, yürütülmesi ve geliştirilmesi amacıyla,
 • Talep edilen sair hukuki hizmetlerin ifası amacıyla,
 • Ticari ve/veya hukuki iş stratejilerinin belirlenmesi amacıyla,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi ve/veya geliştirilmesi amacıyla,
 • Yetkili mahkeme, icra dairesi, vergi dairesi, kurum ve/veya kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla,
 • Finans ve/veya muhasebe süreçlerinin yürütülmesi amacıyla,
 • Mevzuat gereği isim, soy isim, T.C. kimlik numarası gibi bilgilerinizin kayıt altına alınması zorunluluğu amacıyla,
 • Mevzuattan kaynaklanan arşivleme yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla,
 • Atay Hukuk ve Danışmanlık’ın fiziksel güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü ve ses kaydı alma gerekliliği amacıyla,
 • Veri Sorumlusu ile aranızda çıkabilecek uyuşmazlıkların giderilebilmesine ve taleplerinizin daha iyi karşılanmasına yönelik olarak müvekkil görüşme tutanakları ile yapılan görüşmelerde ilettiğiniz taleplerinizin saklanması amacıyla,
 • www.atayhd.com (ya da ileride Atay Hukuk ve Danışmanlık tarafından kullanılacak web siteleri) internet sitesinin ve Atay Hukuk ve Danışmanlık’ın sosyal medya platformlarının (instagram kullanıcı adı: av.izelatay, ataylegal) geliştirilmesi, ziyaretçilerinin kullanım amaçlarının belirlenmesi, ziyaretçilere daha iyi bir kullanım deneyimi sunulabilmesi, talep ettiğiniz randevuların ayarlanabilmesi, online hukuki danışmanlık hizmetlerinin sunulması ve iyileştirilebilmesi, makaleler ve haberlerin içeriklerinin ziyaretçilerin taleplerine uygun olarak geliştirilebilmesi, gönderdiğiniz soru, görüş ve önerilerinize cevap verilebilmesi amaçlarıyla işlenebilmektedir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel Verileriniz, Atay Hukuk ve Danışmanlık tarafından, işbu Aydınlatma Metninde sayılan ve 6698 sayılı KVKK ve ilgili mevzuatında belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla, 6698 sayılı KVVK’nun 8. maddesine uygun olarak yurt içinde bulunan ve/veya KVKK’nun 9. maddesi uyarınca doğrudan ya da dolaylı olarak yurtdışında bulunan hukuki destek, mali denetimler, teknik destek ve fiziki ve/veya siber güvenlik destekleri amacıyla hizmet aldığı, almayı planladığı veya kanunun zorunlu tuttuğu prosedürlerin ve/veya denetimlerin yerine getirilmesi amacıyla üçüncü kişilere (çeşitli ülkelerde sunucuları bulunabilecek bulut bilişim hizmet sağlayıcıları da dahil olmak üzere), avukatlarına ve yetkili mahkeme ve/veya icra daireleri ile kamu kurum ve kuruluşlarına, tevkil yetkimiz dahilinde iş ortaklarına ve/veya avukatlara aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla ve/veya 6698 sayılı KVKK ve ilgili mevzuatında belirtilen amaçlarla yazılı, sözlü, elektronik ortamda, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve Atay Hukuk ve Danışmanlık’ın hizmetlerini kanuni zorunluluklara uygun şekilde ifa edilebilmesi amacıyla toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Veri Sahibinin Hakları

Veri sahipleri, Veri Sorumlusuna başvurarak aşağıdaki hususlara ilişkin talepte bulunabilirler.

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • 6698 sayılı KVVK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi info@atayhd.com mail adresine veya Mithatpaşa Mah. Kaktüs Sok. No:1/1 D:11 Kemerburgaz Eyüpsultan/İstanbul adresine iletmeniz halinde talepleriniz en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılacak ve/veya değerlendirildikten sonra tarafınızla bilgi paylaşımı yapılacaktır.